Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych


ENGLISH VERSION
KIM JESTEŚMY

Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych (CSiPS) powstało w październiku 2005 roku.

CSiPS to akademicka jednostka badawcza.

Centrum jest jednostką niezależną i niezwiązaną z jakąkolwiek organizacją polityczną czy też grupą nacisku. CSiPS żaden sposób nie jest powiązane z jakimkolwiek rządem, polskim lub też zagranicznym.
Centrum ma własną stronę internetową, na której odwiedzający znajdzie wyczerpujące informacje na temat działalności i projektów przez nie realizowanych.

CSiPS posiada Radę Programową składającą się z ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz kontrterroryzmu, antyterroryzmu i zarządzania kryzysowego. Centrum na bieżąco prosi ich o opiniowanie podejmowanych przez siebie projektów i dostarcza im raporty dot. swojej działalności naukowo-badawczej.

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych zapewnia podstawowe wsparcie finansowe dla działań Centrum. CSiPS jest także wspierane przez granty i indywidualne dotacje.

Centrum prowadzi rozbudowany program badań nad problematyką bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz zjawiskiem terroryzmu i sposobów jego zwalczania, którego celem jest przygotowanie ekspertyz i porad dla zainteresowanych nią instytucji.

Personel CSiPS ma doświadczenie we współpracy z organami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, mediami i organizacjami pozarządowymi. Centrum jest otwarte na sugestie i komentarze dot. jego działalności i jest także gotowe współpracować z organami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi dla osiągania swoich celów.